:: คณก.อำนวยการขับเคลื่อน คปอ. ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ฯ

พล.อ.ต.ศุภชัย สายเงิน
ประธาน คณก.อำนวยการขับเคลื่อน คปอ.
ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ฯ

KM DAOC : Copyright © 2017 KM DAOC, All Rights Reserved