::  ภารกิจ
      ๑) วางแผน อำนวยการ ควบคุม และกำกับดูแล ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการจัดการความรู้ให้ครอบคลุมทุกสายวิทยาการที่ คปอ.รับผิดชอบ ตามแนวแนวทางแผนปฏิบัติราชการ คปอ. นโยบายและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 
      ๒) ผลักดันให้การบริหารจัดการความรู้ (KM) ของ คปอ.เป็นไปอย่างมีระบบเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งในระดับ คปอ.,นขต.บก.คปอ.,นขต.คปอ. และระดับบุคคล ครอบคลุมทุกสายวิทยาการที่ คปอ. รับผิดชอบ และการขับเคลื่อน คปอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ อย่างเป็นรูปธรรม 
      ๓) ติดตาม ประเมินผล ให้คำปรึกษาแนะนำ  เสนอแนะ ผลักดัน สนับสนุน นขต.บก.คปอ. และ  นขต.คปอ.  ในการดำเนินการตามหลักการและขั้นตอน เพื่อเอื้ออำนวยให้บุคลากร คปอ. สามารถค้นหาและ ใช้ความรู้ได้ตามที่ต้องการ

 :: นโยบาย องค์ความรู้ คปอ.
 :: คลังความรู้กองทัพอากาศ
  ::  KM IT Center
  ::  KM กรมการเงินทหารอากาศ
  ::  งานวิจัยและพัฒนา
  ::  RTAF e-Book
  ::  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ประเภท KM
  ::  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ประเภท QCC  :: กิจกรรม  ใช้งานในเครือข่าย
RTAF Mail
อีเมล์กองทัพอากาศ
Intranet
อินทราเน็ตภายในกองทัพอากาศ
RTAF VPN
RTAF VPN
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

   1228
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
KM DAOC : Copyright © 2017 KM DAOC, All Rights Reserved